You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้10 Technology Development Groups (TDGs)

10 Technology Development Groups (TDGs)

 

TDGs

 

        ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ (Political, Economic, Social, Technological, Environment, Legal: PESTEL) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามกรอบ PESTEL พบว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดโอกาส และความท้าทายที่สำคัญ พร้อมกับความต้องการที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน โดยด้านเทคโนโลยี - จากการจัดกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่จะมีความสำคัญในปี 2561 ที่ศึกษาโดยบริษัท Frost & Sullivan พบว่า เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีตาม 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย (TDGs) ของ สวทช. ดังนี้

Biochemicals
            มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์และดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ พัฒนาคลังสารต้นแบบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ specialty enzymes รวมถึงจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

Biochemicals 

- คลังสารต้นแบบของสารออกฤทธิทางชีวภาพ
- เทคโนโลยีการผลิต Biochemical Compounds
- จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม Biorefinery

 

Precision agriculture
             เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจ จัดทำคลังข้อมูลทางพันธุกรรมและพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อให้เกษตรกรไทยมีผลผลิตที่มากขึ้น มีรายได้ดีขึ้น สร้างงานและคุณภาพชีวิต

Precision-agriculture

- พันธุ์พืช-สัตว์เศรษฐกิจ
-  คลังข้อมูลทางพันธุกรรม
- โรงเรือน Plant factory

 

Cosmeceutical
           มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Herbal nanocosmeceutical รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดแบบ green extraction จากสมุนไพรชนิดต่างๆ

Cosmeceutical

- Herbal extract from green extraction process
- ผลิตภัณฑ์ Nano-Cosmeceutical จากสมุนไพร

 

Food & feed
         นวัตกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ เน้นการพัฒนาสารกลุ่ม Functional ingredients ต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการวิจัยเรื่องความปลอดภัยอาหาร วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค สารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ

Food-feed

- Functional Ingredients
- อาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารผู้สูงอายุ
- Smart packaging

 

Precision medicine
                หรือการแพทย์แบบแม่นยำ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และแนวทางการวินิจฉัย พยากรณ์ และรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่แม่นยำจากการใช้ข้อมูลพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิก

Precision-medicine

- National Genomic Data Bank
- Nanosensors & Nanoneedle for NCDs
- Personalized diagnostics & treatment

 

Biopharmaceutical
               มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตและตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุใหม่ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง รวมถึงการพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุ ภายใต้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP

Biopharmaceutical
- กระบวนการผลิตและตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุใหม่/คล้ายคลึง และวัคซีน
- ผลิตภัณฑ์ Therapeutic antibody รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคติดเชือ

 

Medical devices & implants
           พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

Medical-devices-implants

- Digital dentistry platform
- Digital orthopedic platform
- Digital healthcare for older persons/persons with disabilities platform

 

Energy
           งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างความร่วมมืองานวิจัยด้านพลังงานทั้งกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีที่ สวทช. ดำเนินการนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการผลิตของระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล และ ระบบผลิตและจัดการพลังงานจากแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง

Energy

- Battery pack
- Renewable energy materials & system
- Biodiesel (B10)

 

Mobility & logistics
           เน้นพัฒนางาน 2 ส่วนหลัก คือ ยานพาหนะไฟฟ้า มุ่งสร้าง Ecosystem ให้กับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย และ เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง พัฒนาแบบวิศวกรรมของตัวรถ Feeder ทำจากวัสดุน้ำหนักเบา Light-weight structure การพัฒนาชิ้นส่วนของรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ

Mobility-logistics

- Lightweight structure
- Motor drive และระบบชาร์จ
- Signaling & controlling system
- ต้นแบบชินส่วนและรถไฟฟ้า ้รางเบา

 

Dual-use defense
                หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง ทั้งในกิจการพลเรือนและทางทหาร โดยดำเนินการใน 3 ประเด็นหลักคือ การรับมือจากความไม่สงบและอาชญากรรม เช่น ระบบป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีไร้สาย การรับมือต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และการรับมือภัยพิบัติ เช่น ระบบกรองและบำบัดมลพิษทางอากาศ

Dual-use-defense

- Drone jammer/UTM
- Energy storage
- เครืองตรวจสอบวัตถุระเบิด/สารเสพติด

 

ที่มา : https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/nstda2/12781-10-tdgs

 

Last Updated on Friday, 22 November 2019 12:37

Free business joomla templates