ทุนอุดหนุน

ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
ทุนการศึกษา รายละเอียดทุนการศึกษา
 
ทุน อุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่ทำร่วมกับนักวิจัยไทยในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยในประเทศ (RBD)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1449 (พว. / สวทช.)
- โครงการสมองไหลกลับ http://rbdweb.nstda.or.th/rbdweb/index.php
- โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น http://thaitechnoaward.com
 
ทุน สนับสนุนทุนวิจัยร่วมเพื่อการผลิตบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วม มือระหว่างนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโท/ เอก (TGIST)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1428 (พว.)
- TGIST http://www.nstda.or.th/tgist
 
ทุน ดูงานต่างประเทศเดซี กระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย และเรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1410 (พว.)
- โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี http://www.nstda.or.th/desy
 
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCH)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1412 (พว.)
- โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทย์ฯ) http://stscholar.nstda.or.th
 
ทุนเพื่อส่งเสริม/พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1438 (พว.)
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) http://www.nstda.or.th/jstp
(หรือ http://www.jstp.org)
- โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี http://www.nstda.or.th/desy
 
ทุน สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการผสมผสาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้เป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่น (SRC)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1408-9 (พว.)
- โครงการวิจัยด้าน ว&ท เพื่อชนบทและชุมชน http://www.nstda.or.th/rural/
- ชุมชนวิทยาศาสตร์ http://nestnet.kku.ac.th/
 
ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในห้องถิ่นภาคเหนือ (NNSTDA) การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ รูปแบบของข้อเสนอโครงการ (สวทช.เครื่อข่ายภาคเหนือ )
ติดต่อที่โทร. 0 5322 6264, 0 5321 4649 (พว.)
- ดูรายละเอียดที่ http://www.nn.nstda.or.th
 
ทุน อุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้ง สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์.
ติดต่อที่โทร.0 2564 7000 ต่อ 6548-9 (พว.)
- ดูรายละเอียดที่ http://www.solartec.or.th
 
การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน ไปสู่นวัตกรรม (นว.)
การสนับสนุนด้านวิชาการเป็นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน เพื่อนำไปสู่โครงการนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจำนวนจริงในรูปแบบของเงิน ให้เปล่า (grant) ให้แก่ผู้ที่สำนักงานว่าจ้างมาหริอเห็นชอบให้ว่าจ้างโดยผู้ขอรับการสนับสนุน โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
1. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล กลุ่มบริษัท หน่วยงานวิจัย ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม
2. ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบให้เปล่าระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ดูรายละเอียดที่ http://www.nia.or.th/html/Download/download.htm
 
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.)
เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) 4 รูปแบบได้แก่
1. โครงการนวัตกรรมดี … ไม่มีดอกเบี้ย
2. โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
3. โครงการ ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม
4. โครงการร่วมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม
- ดูรายละเอียดที่ http://www.nia.or.th/www_thai/strategy/strategy_strategy1_support.html#innovation
 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)
จัดสรรทุนให้นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์ซินโครตรอน โดยมีขอบเขตงานวิจัย

  • การวิจัยที่ใช้แสง ซินโครตรอน
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน โดยมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี
    ติดต่อที่โทร. 0 4421 7040 ต่อ 230-1
- ดูรายละเอียดที่ http://www.slri.or.th/ทุนสนับสนุนงานวิจัย/
 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.)
ศูนย์ฯจัดสรรงบประมาณในส่วนโครงการความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 10 ทุนการศึกษา โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอก 5 ทุนและปริญญาโท 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกความร่วม มือกับศูนย์ฯ และทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน โดยมีนักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ติดต่อที่โทร. 0 4421 7040 ต่อ 230-1
- ดูรายละเอียดที่ http://www.slri.or.th/ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/
 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2550 อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดกรอบงบประมาณ(สทอภ.) http://www.gistda.or.th
- การสนับสนุนประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (สป.) สำนักงานปลัดกระทรวง
 
ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 6900..9
- ดูรายละเอียดที่ เข้าสู่เว็บไซต์
     

 

Last Updated on Friday, 30 November 2012 14:10

Free business joomla templates