You are here: หน้าหลักบริการในศูนย์บริการร่วมบริการเบ็ดเสร็จสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี/ห้องสมุด

สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี/ห้องสมุด

บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี/ห้องสมุด
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

(สวทช.)
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)ให้ บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ พร้อมสั่งจอง ขอยืม ผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี เอกสาร การวิจัยและทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในห้องสมุด และสืบค้น ข้อสนเทศจากฐานข้อมูล WebOPAC และจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดของสถาบันฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ วว .และบุคคลภายนอก โดยบรรณารักษ์
Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย เป็น บริการสารนิเทศทันสมัย ที่สำนักหอสมุดฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้ผู้ขอรับบริการ ได้เข้าถึงสารนิเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามต้องการอย่างต่อเนื่อง และประหยัดเวลาโดยเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ติดตามคัดเลือกสารนิเทศตามขอบเขตและเนื้อหาที่ผู้ขอรับบริการกำหนด ไว้ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับล่าสุดที่สำนักหอสมุดฯได้รับ อาทิ วารสาร วารสารสารสังเขป แล้วทำการรวบรวม สำเนาและจัดส่งให้ผู้ขอรับบริการทางไปรษณีย์ ข้อมูลที่จัดส่งจะอยู่ในรูปแบบหน้าสารบัญ วารสารบทความ บทคัดย่อ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการเอกสารฉบับที่มีการอ้างอิงถึง ทั้งที่เป็นบทความ และเอกสารสิทธิบัตร
บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม
ระบบ สืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมผ่าน chameleon Portal และ Virtua Ils Infostation ของ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย
บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระบบ มาตรฐานทั่วไป
บริการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร
บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร และสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการนำร่อง ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน ซึ่งเผยแพร่แล้วทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถบริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างระบบได้จากจุดเดียว โดยเริ่มบริการโครงการนำร่องสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ กันยายน 2544
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐาน ข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฎ หน่วยงานรัฐบาล เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักอัยการสูงสุดฯ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ หากต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม หรือถ้าท่านไม่สะดวก ทาง ศสท. มีบริการสั่งสำเนาวิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย ฐาน ข้อมูลนักวิจัยของไทย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นนักวิจัยของ สวทช. นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนญี่ปุ่น โดยสามารถ Link ไปดูผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สวทช.
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช. โดยสามารถค้นหาได้ตามชื่อสาขาความเชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในวารสารมาตรฐานสากลจากฐานข้อมูล Science Citation Index ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2003 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านความแข็งแกร่ง ทางด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมตลอดจนเพื่อทราบว่านักวิจัยที่มีความ สามารถในสาขาต่างๆมมนั้น อยู่ในสถาบันใดบ้างมซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศต่อไป
ฐานข้อมูลเซรามิก
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้เริ่มดำเนินโครงการบริการข้อมูล และการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางเซรามิกส์เพื่อให้ห้บริการแก่ภาค อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป
ฐานข้อมูลแก้ว
ศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจก
ให้บริการฐานข้อมูลวัตถุดิบ งานวิจัย บริษัท และหน่วยงานบริการวิเคราะห์ โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ให้ บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากฐานข้อมูลของ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดว่าอยู่ ณ ที่ใดบ้าง ในเวลาเดียวกัน
ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)
ให้ บริการสืบค้นคลังข้อมูลดาวเทียม และผู้ใช้สามารถสั่งข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเลือกขอรับบริการข้อมูลทั้งในรูปแบบของ (CD-ROM) หรือผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ (FTP) ได้

 

Last Updated on Friday, 30 November 2012 15:34

Free business joomla templates