ความเป็นมา

บริการประชาชน


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการสำหรับประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบให้บริการระบบเดียวที่สามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.most.go.th/eservice ที่เปิดให้บริการทุกวันทุกเวลา โดยให้บริการจำแนกได้ ดังนี้

การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร

• ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
• ทุนอุดหนุน
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรม/สัมมนา
• บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
• บริการข้อมูลการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ
• บริการขออนุญาต
• บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

• คลินิกเทคโนโลยี
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
• รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

การให้บริการเบ็ดเสร็จ

• บริการจองฝึกอบรมด้านการใช้งานเทคโนโลยีสูญญากาศระดับสูง
• บริการจองการฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ
• บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี/ห้องสมุด
• พิพิธภัณฑ์เสมือน
• บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์
• บริการเบ็ดเสร็จการทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 09:38

Free business joomla templates