ฐานข้อมูลวิจัยไทย
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
สืบค้นข้อมูล โครงการวิจัย นักวิจัย บทคัดย่องานวิจัย สิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
 
 
 

ฐานข้อมูลงานวิจัย สทอภ.
(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ข้อมูลงานวิจัย เป็นการเก็บรวบรวมเฉพาะงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจาก วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วารสาร และการประชุมวิชาการต่างๆ
 
 
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ให้บริการสืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย Online สามารถเลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น สืบค้นได้ทั้งหัวข้อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 
 
 

ฐานข้อมูลวิจัยด้านวัสดุ
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวัสดุ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้ง หนังสือ บทความ วารสาร นักวิชาการ รวมถึงพจนานุกรมทางด้านวัสดุศาสตร์
 
 
 

ฐานข้อมูลวิจัยแสงซินโครตรอน
(สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน))
ฐาน ข้อมูลวิจัยแสงซินโครตรอน โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สืบค้นข้อมูลจากสื่อ หนังสือ แฟ้มคอมพิวเตอร์ แผนที่ เทปบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สื่อผสม และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

 

Free business joomla templates