บริการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอาหาร

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กรม วิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้ม แข็งขึ้น โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท เป็นผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2201-7000
(http://www.dss.go.th/dssweb/index.html)
เทคโนโลยีอาหาร

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารอย่างครบวงจร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH (http://www.tistr.or.th/tistr2006/index.php?pages=home)
เทคโนโลยีเซรามิก

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กรม วิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีเซรามิก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้ม แข็งขึ้น โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท เป็นผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2201-7000
(http://www.dss.go.th/dssweb/index.html)
เทคโนโลยีสมุนไพร

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2201-7000
(http://www.dss.go.th/dssweb/index.html)
วิศวกรรม

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชนบท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH (http://www.tistr.or.th/tistr2006/index.php?pages=home)
เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ดำเนิน การศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้ภายในประเทศและ เพื่อการส่งออก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH (http://www.tistr.or.th/tistr2006/index.php?pages=home)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ดำเนิน การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้สด ให้มีศักยภาพในการส่งออกอย่างครบวงจร ทั้งยังริเริ่มในการจัดทำระบบประกันคุณภาพเพื่อให้ผลไม้ของไทยมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH (http://www.tistr.or.th/tistr2006/index.php?pages=home)
เทคโนโลยีการเกษตร

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
เน้น การใช้เทคโนโลยีสะอาดทางการเกษตร โดยลดการใช้สารเคมี เพิ่มคุณภาพผลิตผลการเกษตร และคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารพิษเป็นหลัก นำเทคโนโลยีแผนใหม่เพื่อปรับปรุงพืชและดิน จัดการทรัพยากรและการผลิต ตลอดจน เสาะหาพืชใหม่ที่หายากแต่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังพร้อมให้คำปรึกษา วางแผน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเกษตรแก่ภาครัฐและเอกชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH (http://www.tistr.or.th/tistr2006/index.php?pages=home)
ปัญหา และความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีการค้าโลก กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหนึ่งของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร 0-2564-7001-5
Call Center 02-564-8000
Website : http://www.nstda.or.th
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-5230, 0-2562-0123, 0-2596-7600
โทรสาร 0-2561-3013
ศูนย์บริการประชาชน ปส. Call Center โทร. 0-2579-1824, 0-2579-1834,0-2579-1849 ในเวลาราชการ
บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200%

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
เป็น โครงการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ภาคเอกชนโดยสามารถนำเงินที่ไปใช้ในงานวิจัยมา ใช้ลดภาษีได้ถึง 200% เพื่อจะได้เป็น การส่งเสริมและให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในงานวิจัย

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร 0-2564-7001-5


Free business joomla templates