บริการที่ปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา/ข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (HAII)

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
สถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและการเกษตร เช่น ข้อมูลสถิติ ข้อมูลนโยบายและแผนการดำเนินงานจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ข้อมูลองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-7132
โทรสาร : 0-2642-7133
บริการให้คำปรึกษาคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ศูนย์ คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง virtual center ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในร่วมมือกันจัดทำการศึกษาความ เป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคาดการณ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคในอนาคต

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : (02)644-8150 ต่อ 706, 713, 716, 743, 768
แฟกซ์: (02)644-8191
สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานซึ่งแยกออกมาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 2)
โทร . 02 596 7600 ต่อ 3218, 3219, 3220, 3221
โทรสาร 02 579 0220


Free business joomla templates