บริการด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา (IPS/TLO)

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ดำเนิน การขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่หน่วยงานของ สวทช. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป ประสานงานในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสิทธิบัตรและข้อมูลทางเทคนิคจากกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0-2564-7000 ต่อ 1313-1322
โทรสาร:0-2564-7003
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Free business joomla templates