You are here: หน้าหลักบริการในศูนย์บริการร่วมบริการรับเรื่อง-ส่งต่อทุนวิจัยพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 

 
ขั้นตอนการบริการรับเรื่องส่งต่อทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 

 
เอกสารประกอบ - การบริการรับเรื่องส่งต่อทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมในปีถัดไป
- แบบเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ใบแสดงรายการข้อมูลดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับโครงการวิจัย


 

 

หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
120 ม.3 อาคารรวมหน่วยราชการ 
ชั้น 6 และ ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-141-4470
โทรสาร 02-143-9586
Call Center 02-143-8877
Website http://www.most.go.th/eservice
หรือ http:// www.gistda.or.th

 

Last Updated on Wednesday, 23 January 2013 15:40

Free business joomla templates