You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

FB IMG 1629948083622

NIA ขอแสดงความยินดีกับ อีกก้าวสำคัญของความร่วมมือในการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในพื้นที่นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 บริษัท GC International Corporation บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน (GC) และ บริษัท Cargill Incorporated (Cargill) ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท NatureWorks LLC (NatureWorks) ประกาศเดินหน้าสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการใช้วัสดุที่ยั่งยืนให้ตลาดโลก ภายหลังได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบเสมือนจริง

โดยการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพพอลิแล็กติก (polylactic acid, PLA) มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งโรงงานจะตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ไบโอ คอมเพล็กซ์ (NBC) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอย่างอ้อย ปีละประมาณ 110,000 ตัน ให้ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA มีกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติการย่อยสลายทางชีวภาพ เช่น ช้อนส้อม บรรจุภัณฑ์อาหาร เสื้อผ้า

จากการผลักดันของ NIA ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นผลักดันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในระดับภูมิภาค ผ่านแผนที่นำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ พ.ศ. 2551 – 2558 ให้เป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลกและปัจจัยการผลิตที่เข้มแข็งของประเทศไทย จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นโครงการระดับชาติ โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง และเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังหรือน้ำตาล ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้มีบทบาทในการริเริ่มส่งเสริม ผลักดัน และรวบรวมข้อมูลด้านพลาสติกชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับมอบหมายตามมติจากคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบที่จะให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อยู่ในแผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ให้ทันต่อกระแสความต้องการของตลาดโลก และเป็นการสร้างศักยภาพให้เกิดความสามารถในการแข่งขันจากข้อได้เปรียบของประเทศ

ผลจากการดำเนินงานได้สร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งเป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนาที่มีการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทั้งในระดับการวิจัยและระดับต้นแบบที่พร้อมในการต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมกับภาคผลิตการแปรรูปการผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทั้งห้องปฏิบัติการในการทดสอบสมบัติการย่อยสลาย การสร้างมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล การสร้างนโยบายการสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สอดคล้องตามนโยบายสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาล

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งนี้ เป็นโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรมแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดเงินลงทุนขนาดใหญ่มากกว่า 30,000 ล้านบาท รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของไทยอย่างสูงมากกว่า 18 เท่า

อย่างไรก็ตามขอฝากทุกท่าน ร่วมกันสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต่อไปให้มีการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น เมื่อมีตลาดการใช้งานที่สูงขึ้น จะส่งผลให้เกิดช่องทางตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าเกษตรนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายขึ้นในประเทศ รวมไปถึงการเชื่อมโยงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น ชิ้นส่วนทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่จะเกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว
.
ที่มา : www.pttgcgroup.com (https://bit.ly/3fO6r76)
.
: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA )

Last Updated on Thursday, 26 August 2021 15:34

Free business joomla templates