You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้วิธีปฏิบัติระหว่างรอเตียง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อCovid-19 ที่เชื้อลงปอด

วิธีปฏิบัติระหว่างรอเตียง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อCovid-19 ที่เชื้อลงปอด

FB IMG 1626662600001

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่เชื้อลงปอด .. วว. มีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอเตียง
ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Last Updated on Monday, 19 July 2021 13:48

Free business joomla templates