You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม

FB IMG 1622776245729

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

     ผู้บริหารเมืองและชุมชนยุคใหม่ทั่วโลก ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเมืองและชุมชนทั่วโลก มักจะประสบปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน ปัญหาการจราจรระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อากาศเสีย เสียงรบกวน น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาสาธารณูปโภคในด้านการบริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ปัญหาแหล่งชุมชนแออัด (Slum Area) ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัด ทำให้ผู้อยู่อาศัยขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระทบกับสวัสดิภาพของบุคคลต่าง ๆ ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของการขยายตัวของเมืองและชุมชน ปัญหาเหล่านี้หากได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น

https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/traffy-fondue-2021.html

Last Updated on Friday, 04 June 2021 14:16

Free business joomla templates