You are here: หน้าหลักบริการในศูนย์บริการร่วมบริการข้อมูลข่าวสารบริการข้อมูลตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ

บริการข้อมูลการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ

เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบ ของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/ สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำเชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ ยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2201-7098,0-2201-7097 Fax : 0-2245-5523

ISO 9001 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำ ระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ /บริการที่ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร .) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .)
196 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0– 2579 -1121-30, 0– 2579 -5515, 0– 2579 - 0160 ต่อ 4201 - 4205 โทรสาร 0-2579-9541

ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
กระแสการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการดำเนิ ธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น อันเป็นผลให้ต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารธุรกิจ มาตรฐาน ISO14001 ได้มีการจัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 1996 ที่ซึ่งได้ออกข้อกำหนดที่เน้นการมุ่งมั่นกระทำตามข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การป้องกันมลพิษ พร้อมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร .) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .)
196 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0– 2579 -1121-30, 0– 2579 -5515, 0– 2579 - 0160 ต่อ 4201 - 4205 โทรสาร 0-2579-9541

GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบต่อผู้บริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภค

สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร .) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .)
196 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0– 2579 -1121-30, 0– 2579 -5515, 0– 2579 - 0160 ต่อ 4201 - 4205 โทรสาร 0-2579-9541

HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ระบบ HACCP ถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ถึงประสิทธิภาพ และ การประกันความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค

สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร .) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .)
196 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0– 2579 -1121-30, 0– 2579 -5515, 0– 2579 - 0160 ต่อ 4201 - 4205 โทรสาร 0-2579-9541

 

Free business joomla templates