You are here: หน้าหลักบริการในศูนย์บริการร่วมบริการข้อมูลข่าวสารบริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์...

บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และบริการเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียน

บริการข้อมูลการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการชั่วคราว

(องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
นิทรรศการชั่วคราว เป็นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจหมุนเวียนไปโดยตลอด
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2577-9999 โทรสาร 0-2577-9911 หรือ 0-2577-9900
บริการข้อมูลกิจกรรมเสริมการศึกษา

(องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
แสดงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นได้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2577-9999 โทรสาร 0-2577-9911 หรือ 0-2577-9900Free business joomla templates