You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้Innovation : 5 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Innovation : 5 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

164578402 833515130572276 7320206029484025185 o

Innovation : 5 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

       IoT เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโลกทั้งใบให้อยู่ในมือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจและควรนำมาปรับใช้ เช่น

♦️Smart Home♦️
หรือการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น หลอดไฟที่เปิดปิดเองได้ผ่านโทรศัพท์ หรือระบบความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

♦️Smart Grid♦️
หรือกระบวนการส่งไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสรี ไฟฟ้ามีราคาถูกลง และสามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้

♦️Smart Wearable♦️
หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่มีฟังก์ชันที่มากกว่านาฬิกาปกติ เช่น บันทึกข้อมูลสุขภาพ โทรเข้าออกได้ มี GPS ในตัว เป็นต้น

♦️Smart City♦️
คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับสิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดจำนวนรถยนต์เพื่อคำนวณเป็นสัญญาณบอกเวลา เป็นต้น

♦️Connected Car♦️
เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจราจรบนท้องถนนด้วย

ที่มา: https://www.facebook.com/tedfund.most.th

Last Updated on Friday, 26 March 2021 11:04

Free business joomla templates