You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้โครงการ AI for All หรือโครงการพัฒนากำลังคนด้าน AI

โครงการ AI for All หรือโครงการพัฒนากำลังคนด้าน AI

164222941 1753513241496835 8948164136945504980 o

             ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อยู่รอบตัวเรา และเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญทางทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การซื้อของออนไลน์จะมีการเก็บข้อมูลให้ AI ประมวลความสนใจของผู้ซื้อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรามีแนวโน้มจะซื้อได้ถูกต้อง ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถเรื่อง AI จึงต้องเร่งสร้างในทุกระดับเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก

              ทำให้เกิดโครงการ AI for All หรือโครงการพัฒนากำลังคนด้าน AI ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มีวัตถุประสงค์คือ
- สร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศ
- สร้างผู้ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงบูรณาการได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
- สร้างนักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญป้อนสู่ตลาดแรงงาน
- สร้างนักวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
- ส่งเสริมองค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผ่านการขับเคลื่อน 5 โครงการ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระแสความสนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI Thai Smart) มีวัตถุประสงค์คือ
- สร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณะและการสร้างการตระหนักรู้ในสังคม
- สร้างให้เกิดความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไป
- สร้างความตระหนักถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน
- สร้างความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนสังคม

2. โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน (AI@School) คือโครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน ที่จะกระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้เข้าใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนเตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล

3. โครงการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) มีวัตถุประสงค์คือ
- พัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์
- พัฒนากำลังคนที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4. โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร นักวิจัย วิศวกร วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO AI / Robotics for All ) คือโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

5. โครงการพัฒนานวัตกร วิศวกรด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรม (Smart Agricultural Robot Contest) คือโครงการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน และเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาหรืออาชีวศึกษาในท้องถิ่น

       ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขนาดไหน สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือ และพัฒนาคน สร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอวช. โดย บพค. จึงเร่งพัฒนาคน และสร้างความตระหนักรู้ แก่คนทุกระดับ ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เยาวชน ภาคการผลิต และนักวิจัยขั้นสูง เพราะเชื่อว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ที่มา: https://www.facebook.com/NXPOTHAILAN

Last Updated on Wednesday, 24 March 2021 15:13

Free business joomla templates