บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทดสอบ/สอบเทียบ/ทดสอบความชำนาญ

ให้ บริการวิเคราะห์ ทดสอบอาหาร น้ำบริโภค เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุอาหาร ในด้านส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยในการบริโภคติดต่อสอบถาม
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7182-4  โทรสาร 0 2201 7181


ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์เชิงกล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวัตถุ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ


ติดต่อสอบถาม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466


บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ถ่านกัมมันต์ เป็นงานบริการ ภายใต้สำนักเทคโนโลยีชุมชน
หากสนใจรับบริการ
ติดต่อฝ่ายสารบรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0-2245-5508
หรือติดต่อสำนักเทคโนโลยีชุมชนโดยตรงที่ โทร. 0-2201-7104-5


เป็นบริการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถทำผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพดี สามารถขายแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศติดต่อสอบถาม
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7160, 0 2201 7154  โทรสาร 0 2201 7159


ให้ บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกรายการ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานประเทศคู่ค้าต่างๆติดต่อสอบถาม
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7160, 0 2201 7154  โทรสาร 0 2201 7159


บริการสอบเทียบ ด้านมวล

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ให้บริการสอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์วัด ทางด้านมวลติดต่อสอบถาม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466


บริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิ

(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ให้บริการสอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์วัด ทางด้านอุณหภูมิติดต่อสอบถาม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466


บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษา ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533 โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH


บริการวิเคราะห์ ทดสอบสาระสำคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสารสำคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533 โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH


บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533 โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH


บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
เป็นบริการที่มุ่งเน้นทางด้านโลหะ เช่น ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากโลหะ โครงสร้างหรืออุปกรณ์จากโลหะ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533 โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH


บริการทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
บรรจุ ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการตลาดจนถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้า จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66) 0 2579 0160, 0 2579 1121, 0 2579 5515
โทรสาร : (66) 0 2561 4771, 0 2579 7573


บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล

(สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
เป้าหมายของห้องปฏิบัติการด้านมวล
1. รักษาค่ามวลมาตรฐานแห่งชาติ
2. พัฒนางานด้านการวัดมวลให้มีขีดความสามารถสูงสุด
3. ถ่ายทอดค่ามวลไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และภาคอุตสาหกรรมNational Institute of Metrology (Thailand)
Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658


มีหน้าที่หลักในการพัฒนาจัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ ด้านความดันและสุญญากาศ

National Institute of Metrology (Thailand)
Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658


ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางมิติ


National Institute of Metrology (Thailand)
Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658


บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

(สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า


National Institute of Metrology (Thailand)
Tel: 0 2577 5100 Fax: 0 2577 3658


ให้บริการสอบเทียบ มาตรฐานอุณหภูมิTemperature Laboratory Thermometry Metrology Department
National Institute of Metrology (THAILAND)
Ministry of Science and Technology
3/5 Techno Polis, Klong V, Klong Luang, PathumThani 12120 (THAILAND)
Tel : (66) 2577 5100 Fax : (66) 2577 3658


ด้วยผลงานด้านการทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือประกอบด้วยบุคลากรผู้มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025


ห้อง 115-116
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-6900  โทรสาร : 0-2564-6901..5


สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและให้ คำปรึกษาด้านสมบัติทางกลของวัสดุและผลิตภัณฑ์โดยดำเนินผ่าน งานบริการเทคนิคศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกลนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ห้อง 124
ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4119
หรือที่ Fax. 0 2564 6335


บริการสอบเทียบเครื่องวัดและสำรวจรังสี

(สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
เพื่อให้เครื่องวัดรังสีที่ใช้ตรวจวัดระดับความปลอดภัยทางรังสี ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความถูกต้องได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู โดยปัจจุบันยังไม่คิดค่าบริการสอบเทียบฯ

ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ
สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-5230, 0-2562-0123, 0-2596-7600 ต่อ 1418, 1420
โทรศัพท์สายตรง 0-2562-0096 โทรสาร 0-2562-0093, 0-2579-5230 ต่อ 1420


การ ทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญจะทำการแจกจ่ายตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติ การที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะทำการทดสอบ/สอบเทียบ เสมือนเป็นตัวอย่างปกติที่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ และส่งผลการทดสอบ/สอบเทียบให้แก่กลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญเพื่อทำการ ประเมินผลการทดสอบความชำนาญของแต่ละห้องปฏิบัติการในรูปแบบของรายงานสรุป

กลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ
สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7332
โทรสาร 0-2201-7239
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Free business joomla templates