รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตการให้บริการ เป็นการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เรื่องที่จะร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วม กรอกรายละเอีบดเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์มร้องเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม จะประสานเรื่องร้องเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินงานต่อ ไป


ขั้นตอนการขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน

เอกสารประกอบง การขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน
แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน กรณีร้องเรียนทั่วไป document | pdf


หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของ วท.
สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
Call center 1313
โทรสาร 02-333-3880
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice
Free business joomla templates