You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์การนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย

การนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย

120997006 3371253666245269 5807788096237621606 o

121195214 3371253739578595 3713690718683046404 o

       NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย (Thailand AgTech Startup Ecosystem White Paper) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุม 615 อาคารอุทยานนวัตกรรม ชั้น 6 ถนนพระราม 6
       เพื่อรับทราบผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นแผนที่นำทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรต่อไป
       โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mCiHka9NoqyRgCC99 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา นักส่งเสริมนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (098-257 0888) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ: เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัดขอความกรุณาเดินทางโดยบริการรถสาธารณะ ข้อแนะนำในการเดินทาง https://www.nia.or.th/contact?contact-us

ที่มา :https://www.facebook.com/NIAThailand

Last Updated on Wednesday, 14 October 2020 12:31

Free business joomla templates