You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์โปรแกรม ITAP สวทช. เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา หัวข้อ “สูงวัยสดใสด้วยสุขภาพที่ยั่งยืน ทันรู้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนไป”

โปรแกรม ITAP สวทช. เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา หัวข้อ “สูงวัยสดใสด้วยสุขภาพที่ยั่งยืน ทันรู้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนไป”

     pos elderModern-01

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ "สูงวัยสดใสด้วยสุขภาพที่ยั่งยืน ทันรู้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนไป" เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการฝึกคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/3lg7zk0 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-7000 ต่อ 1368,1381,1301 (ชนากานต์, พนิตา) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา :https://www.nstda.or.th/th/index.php

Last Updated on Wednesday, 14 October 2020 12:31

Free business joomla templates