You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ทำไมต้องมี นโยบายการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด

ทำไมต้องมี นโยบายการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด

120314508 1618281061686721 4656557226882726872 o

"ล็อคเป้าหมายให้ชัด แล้วพุ่งไปอย่างตรงจุด"
        หัวใจสำคัญที่จะขจัดความยากจน จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลที่ไทยควรมีนโยบายในการขจัดความยากจน เพราะการขจัดความยากจนถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยที่ผ่านมาสัดส่วนคนยากจนในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการการขจัดความยากจนเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับวิกฤตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
       ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายการขจัดความยากจน เป็นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความการส่งความช่วยเหลือที่ถูกต้องไปยังทุกครัวเรือนที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ผ่านการทำงานที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และมีการประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อนำไปปรับปรุงกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไป
    นอกจากนี้การดำเนินนโยบายการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดยังเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนจากการอุดหนุนทรัพยากรไปสู่การปลดล็อกศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมของคนในพื้นที่ ให้สามารถมองเห็นโอกาสจากความขาดแคลนของกลุ่มลูกค้าฐานรากให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ที่มา https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND

Last Updated on Monday, 12 October 2020 11:02

Free business joomla templates