ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการรับสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 

 

 

 
เอกสารประกอบ

การขอรับบริการสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
- ประกาศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี document | pdf
- แบบฟอร์มรับลงทะเบียนสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ document | pdf

 

 
หน่วย งานที่ติดต่อ
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Call center 1313 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice


 


 

Free business joomla templates