You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน

118702519 1595931363921691 6196419185768147668 o

จาะข้อมูลที่ใครๆ ก็สนใจ "เศรษฐกิจหมุนเวียน" ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมด สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
มาดู 3 เหตุผลหลักๆ ที่ทำไมเรามาชวนคุยเรื่อง "เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy"
1) "วิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้มากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของโลก" พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ทรัพยากรที่ดิน แหล่งเพาะปลูก ที่อยู่อาศัยของสัตว์ ธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็ว แหล่งน้ำจืด รวมถึงอาหารก็มีจำกัด จากรายงานการศึกษาของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) พบว่า 1/3 ของทรัพยากรธรรมชาติของโลก ถูกทำลายโดยมนุษย์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เสมือนใช้โลกไปแล้ว 1.75 ใบ และคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 อาจใช้โลกเพิ่มขึ้นเป็น 2 ดวง จึงจะเพียงพอต่อความต้องการอย่างไม่จำกัดของประชากรโลก
2) "ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนของมนุษย์" ปัญหาขยะและมลพิษจากของเสียเกินเพดานระบบนิเวศ (Ecological Ceiling) ของโลกจะรับได้ โดยในปี 2019 ทั่วโลกมีขยะมูลฝอยจากชุมชน (municipal solid waste) มากกว่า 2.1 พันล้านตัน และมีเพียง 16% (323 ล้านตัน) ที่นำกลับมารีไซเคิล ในขณะที่ 46% (950 ล้านตัน) ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีตามแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน การฝังกลบขยะ การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตของแบคทีเรีย ทำให้เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ไม่เพียงเท่านั้น ของเสียอันตรายจากการกิจกรรมของมนุษย์ยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity loss) โดยรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าระบบนิเวศที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการผลิตอาหารของมนุษย์กำลังถูกทำลายจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ฟาร์ม เมือง และโรงงานซึ่งต่างปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 1990 การขยายตัวของโครงการขนาดใหญ่ การขยายตัวของการค้าอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อเสถียรภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่ภูมิทัศน์ชนบทและชานเมืองที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยโครงการอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของของเสียและมลพิษส่วนใหญ่ของโลก
3) "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน" โลกสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตจากการประหยัดค่าวัสดุที่คาดการณ์ว่าจะใช้งานอยู่ถึง 82,000 ล้านตันในปี 2020 ตัวอย่างกรณียุโรปหากเปลี่ยนระบบไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างสมบูรณ์ จะสามารถประหยัดต้นทุนค่าวัตถุดิบได้ถึง 6.3 แสนล้านเหรียญต่อปี (ตัวเลขประมาณการณ์นี้ถูกคำนวณจากภาคการผลิตบางส่วนของสหภาพยุโรปเท่านั้น) คิดเป็น 3.3% ของ GDP ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หาพลังงานรูปแบบใหม่ที่ราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของวัตถุดิบ (Material Leakage) และการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม (Waste Disposal)

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 10:46

Free business joomla templates