You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ โครงการคนกล้าคืนถิ่น

โครงการคนกล้าคืนถิ่น

118485022 1014520938992164 938456227392071474 o

คนกล้าคืนถิ่น
==========================
กลไกกระบวนการโครงการ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โครงการคนกล้าคืนถิ่น
ที่พบว่า ผู้ประกอบการเกษตรสวนใหญ่สามารถเปลี่ยนไปใช้วิถีชีวิตในวิถีเกษตรได้อย่างแท้จริงแม้จะไมมีพื้นฐานในการทำเกษตรมาก่อนและก่อให้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน ซึ่สามารถเป็นตัวอย่างให้ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายในการขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมหากมีปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกที่ช่วยสนับสนุนต่อความสำเร็จ
งานวิจัยชั้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Last Updated on Tuesday, 01 September 2020 12:47

Free business joomla templates