You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้พัฒนาคน พัฒนาชาติ Thailand Plus Package

พัฒนาคน พัฒนาชาติ Thailand Plus Package

118121743 1586188671562627 671271814338214390 o

พัฒนาคน พัฒนาชาติ Thailand Plus Package
       เป็นที่ทราบกันดีถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ส่งผลให้การประกอบอาชีพในโลกอนาคตนั้น จําเป็นต้องมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและก้าวทันโลกนั้น สอวช. ร่วมกับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากร สวทช. สป.อว. และสศช. จัดทํา (ร่าง) หลักการและแนวทางบริหารจัดการการยกระดับทักษะบุคลากรในสาขาเป้าหมาย (Reskil/Upskill Platform) และเสนอกลไกการ ดําเนินงานสนับสนุนเพื่อนําไปจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการด้านบุคลากรซึ่งจะให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ มาตรการ Thailand Plus Package ประกอบด้วย 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการรับรองค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เข้าข่ายตามประกาศกําหนด Future Skills Set ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยื่นขอยกเว้นภาษีได้ 2.5 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง ผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายในการจ้างงานใหม่สําหรับบุคลากรตําแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมซึ่ง สอดคล้องตาม Future Skills Set ตามเงื่อนไขที่กําหนดยื่นขอยกเว้นภาษีได้ 1.5 เท่าของค่าจ้างดังกล่าว
       นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทํารายละเอียด หลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานและได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการ ดําเนินงานที่ สอวช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทํา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จัดทํารายละเอียดทักษะเพื่ออนาคต หรือ Future Skills Set โดยดําเนินสํารวจความต้องการบุคลากรสาขา STEM ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วงปี 2563-2567 และน้ําผลการสํารวจมาจัดทํารายละเอียดของทักษะเพื่อ อนาคตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 12 กลุ่ม (Link : สอวช. สํารวจความต้องการกําลังคนหลังโควิด-19 พบ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมน่าจับ ตา) อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาซึ่งมี บทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะและผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของประเทศ
2) ขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม (Registered Training Organisation - RTO) โดยหน่วยฝึกอบรมที่มีสิทธิ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบด้วย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house training center/ unit) บริษัทหรือองค์กรผู้จําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ (vendor) ที่มีการจัดฝึกอบรม และหน่วยฝึกอบรมของต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรตาม ประกาศของ Future Skills Set มีวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพียงพอ ทั้งในแง่จํานวนและความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการฝึกอบรม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดย สอวช. ได้จัดเตรียมแนวทางการประเมินหน่วยฝึกอบรมหลังได้รับการ ขึ้นทะเบียน (Post-audit) เพื่อรับประกันคุณภาพบริการการฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบการที่ขอรับสิทธิประโยชน์
3) การรับรองการจ้างงานบุคลากรตําแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยการจ้างงานดังกล่าวจะต้องเป็นตําแหน่งงานทักษะสูงที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นตําแหน่งงานใหม่ของบริษัท ซึ่งอาจทดแทนตําแหน่งงานเดิมหรือเพิ่มเติมจากจํานวนตําแหน่งงานปัจจุบันได้ โดยตําแหน่งงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม ผลิตภาพ และขีดความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัท และสถานประกอบการจะต้องกําหนดแผนการใช้ประโยชน์บุคลากรดังกล่าวที่ชัดเจน และเป็นกิจกรรมที่ใช้องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ สอวช. ยังมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวง อว. เช่น สป.อว. ที่มีบทบาทในการระดมความเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ ดําเนินการรับรองหน่วยฝึกอบรมในสาขาต่างๆ รวมถึงการวางแผนการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อเชื่อมโยงการฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Non-degree เข้าสู่การศึกษาในระบบที่ให้คุณวุฒิระดับปริญญา (Degree)
       จากการดําเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการวางระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งในรูปแบบของการจัดหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-degree) และหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) เพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรภายในประเทศ ให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

ที่มา:https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND

Last Updated on Tuesday, 01 September 2020 12:47

Free business joomla templates