บริการข้อมูลเทคโนโลยี

ขอบเขตการให้บริการ บริการข้อมูลเทคโนโลยี เป็นบริการหนึ่งในแผนงานโครงการคลีนิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชุม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษา ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน ลักษณะเป็นการบริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP, SME บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลตามความต้องการ
 

 
ขั้นตอนการบริการข้อมูลเทคโนโลยี

 

 
เอกสารประกอบ - การบริการข้อมูลเทคโนโลยี - แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี document | pdf
- รับเรื่อง-ส่งต่อข้อมูลเทคโนโลยี
- คลีนิกเทคโนโลยี
- สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี
- เว็บไซต์เครือข่ายเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลคลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 02-333-3917 , 02-333-3918
โทรสาร 02-333-3931
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice
Free business joomla templates