You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี

ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี

ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ หัวข้อ "Circular economy : a real and concrete opportunity for environment and businesses" ภายใต้โครงการ "เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสที่แท้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทองเอก อ...

Read more

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 0 5312 1268 ต่อ 305 หรือทาง www.narit.or.th

Read more

“สาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION)”

“สาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION)”

"สาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION)"ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมคว...

Read more

NIA ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

NIA ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562" รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย รางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร - ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : การจ้างงานมากกว่...

Read more

จับเทรนด์ธุรกิจ พิชิตอุตสาหกรรมอาหาร

จับเทรนด์ธุรกิจ พิชิตอุตสาหกรรมอาหาร

  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ Frost & Sullivan ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "จับเทรนด์ธุรกิจ พิชิตอุตสาหกรรมอาหาร" ฟรี • ร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ "Changing customer's tastes, values & preferences"เจาะลึกทิศทางธุรกิจอาหารสุขภาพ เผยกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคสไตล์ไหนโดนใจ และ อา...

Read more

ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

      หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ด้านด...

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุน เพื่อภาคอุตสาหกรรมวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13:00 น. ณ BITEC ห้อง MR217 ภายในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 (เอ็มอี) วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ที่ไบเทค ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2WY9Pkl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ mkt@nstda.or.th

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562

"การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562"              ปีการศึกษา 2562 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการ     ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบ...

Read more

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้

National Astronomical Research  Institute of Thailand (Public Organization) [NARIT] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NARIT News  : เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้   สถาบันวิจั...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 4 guests and no members online

605755
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
100
310
2364
7190
605755

Free business joomla templates