You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สวทช. จัดสัมมนา “กุญแจสู่ Smart Factory” ในงาน INTERMACH 2020

สวทช. จัดสัมมนา “กุญแจสู่ Smart Factory” ในงาน INTERMACH 2020

    สวทช. จัดสัมมนา "กุญแจสู่ Smart Factory" ในงาน INTERMACH 2020             เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว...

Read more

“กฎหมายนวัตกรรม” สำคัญอย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา “กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

“กฎหมายนวัตกรรม” สำคัญอย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา “กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

"กฎหมายนวัตกรรม" สำคัญอย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา "กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2"คุณรู้หรือไม่ "กฎหมายนวัตกรรม" สำคัญอย่างไร? อะไรคือประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ? ทำอย่างไรให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา "กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2" วั...

Read more

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม------------------------------- ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส...

Read more

EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

IDA Platform คืออะไร...???      IDA Platform จะช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดการใช้พลังงานของโรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Preventive Maintenance) ได้อย่างไร...???       EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ปร...

Read more

Sustainable Manufacturing – การผลิตที่ยั่งยืนยุค Industry 4.0

Sustainable Manufacturing – การผลิตที่ยั่งยืนยุค Industry 4.0

Sustainable Manufacturing – การผลิตที่ยั่งยืนยุค Industry 4.0         แหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกรุกรานจนก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมลภาวะ และปัญหาต่าง ๆ ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตและเกิดเป็นภัยคุกคามต่...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 23 guests and no members online

832449
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
879
1038
5538
14871
832449

Free business joomla templates