You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เปิดรับสมัคร...โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี 2563

เปิดรับสมัคร...โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี 2563

เปิดรับสมัคร...โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี 2563 NARIT พร้อมสานต่อโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ สู่ปีที่ 6 เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่นักเรียนและเยาวชนทั่วประเทศรายละเอียดโครงการ >>http://www.narit.or.th/index.p...

Read more

นิทรรศการ Enjoy Science Careers "สนุกกับอาชีพวิทย์"

นิทรรศการ Enjoy Science Careers "สนุกกับอาชีพวิทย์"

เตรียมพบกับมหกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบจัดเต็ม ใน นิทรรศการ Enjoy Science Careers "สนุกกับอาชีพวิทย์" ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ โรบินสัน ไลฟ์ไตล์ ลพบุรี สนุกคิดไปกับนิทรรศการ 10 อาชีพวิทย์โดนใจวัยทีน พร้อมร่วมสนุกกิจกรรม Workshop ให้น้องๆได้ทดลองสวมบทบา...

Read more

NIA เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (MANDATORY INNOVATION)

NIA เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (MANDATORY INNOVATION)

                   สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับ...

Read more

สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน "สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11" ในว...

Read more

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง...

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ให้บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวฟรี !! 300 กิโลกรัม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ให้บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวฟรี !! 300 กิโลกรัม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ให้บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวฟรี !! 300 กิโลกรัม ด้วยกระบวนการ UTD RF (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency ที่ประยุกต์ใช้เคลื่นความถี่วิทยุในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้โดยไม่ใช้สารเคมีแบบ 100% สนใจทดลองใช้บริการ โทร. 09 0320 0350อีเมล mongkol@step...

Read more

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (รับสมัครผู...

Read more

NIA เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย SOCIAL INNOVATION VILLAGE

NIA เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย SOCIAL INNOVATION VILLAGE

NIA เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย SOCIAL INNOVATION VILLAGENIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมา...

Read more

NIA เปิดตัวโครงการ DEEP SOUTH INNOVATION BUSINESS COACHING PROGRAM 2020

NIA เปิดตัวโครงการ DEEP SOUTH INNOVATION BUSINESS COACHING PROGRAM 2020

       NIA เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 หลักสูตรการจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ Centara Hotel Hatyai เพื่อพลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น พร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนว...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

656442
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
96
486
2507
12580
656442

Free business joomla templates