You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Technical Workshop "#ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19"

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Technical Workshop "#ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19"

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Technical Workshop "ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19" วันที่ 16-18 มิ.ย. 64 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม                     &n...

Read more

การจัดงานแถลงผลงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การจัดงานแถลงผลงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การจัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลาดไม่ได้กับการแลกเปลี่ยนมุมมอง"การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ"และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อ- การขจัดปัญหาความยากจน- เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)- COVID-19 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://www...

Read more

ครั้งแรกกับ Workshop online หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

ครั้งแรกกับ Workshop online หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

ครั้งแรกกับ Workshop onlineหลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุนโดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี และคุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรผู้เอาชนะอุปสรรคธรรมชาติด้วยความรู้และเทคโนโลยีลงทะเบียนฟรีที่ https://bit.ly/3v47kNO จำนวนจำกัด 30 ...

Read more

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ชิงทุนการศึกษากว่า 9,000 บาท.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2564• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้หัวข้อ "มหัศ...

Read more

งานเสวนาออนไลน์ โลกเปลี่ยน อุสาหกรรมปรับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแญญาประดิษฐ์

งานเสวนาออนไลน์ โลกเปลี่ยน อุสาหกรรมปรับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแญญาประดิษฐ์

เชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในระบบอัตโนมัติและยานยนต์สมัยใหม่ในหัวข้อ "โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์"วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. นี้ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ zoomโดยมีผู้แทนนักวิจัย จากทั้งภาครัฐและเอกชน...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 160 guests and no members online

2463248
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
11043
19264
11043
220168
2463248

Free business joomla templates