You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ข่าวดีครับ!! หลังทดสอบวัคซีนเข็มที่สอง สร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด – 19 ได้ระดับสูง

ข่าวดีครับ!! หลังทดสอบวัคซีนเข็มที่สอง สร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด – 19 ได้ระดับสูง

      ข่าวดีครับ!! หลังทดสอบวัคซีนเข็มที่สอง สร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด – 19 ได้ระดับสูง เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ เปิดรับอาสาสมัคร เดือน ส.ค. – ก.ย.นี้ ก่อนทดสอบเข็มแรก เดือน ต.ค.นี้      ผมได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการว...

Read more

อว. โดย สป.อว. สกสว. สอวช. และ สวทช. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อว. โดย สป.อว. สกสว. สอวช. และ สวทช. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำ...

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  Thailand Research Expo 2020

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563Thailand Research Expo 2020ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯพร้อมสัมผัสนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนาออนไลน์และ สดกับนักวิจัยผ่านช่องทางSocial Networkที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบค...

Read more

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

         โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ไม่ใช่การสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ในทุกตำบลแต่เป็นการนำมหาวิทยาลัยเข้าไปทำงานร่วมกับตำบลทั่วประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิต และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 300,000 ราย       ...

Read more

STEAM4INNOVATOR: Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

STEAM4INNOVATOR: Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

                                                                           STEAM4INNOVATOR: THAILAND INNOVAT...

Read more

ไอแทป สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา The Global Reset แนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้วิถี New และ Next Normal

ไอแทป สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา The Global Reset แนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้วิถี New และ Next Normal

         โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ "The Global Reset : การเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการพลิก...

Read more

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สร้างศักยภาพสู่สากล ด้วยมาตรฐาน CMMI

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สร้างศักยภาพสู่สากล ด้วยมาตรฐาน CMMI

              สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้และขอรับรองมาตรฐา...

Read more

จับมือกองทัพ หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ยกเครื่องน้ำ 4,190 ชุมชน ครอบคลุมภาคอีสานขยายผลสู่ภาคเหนือ

จับมือกองทัพ หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ยกเครื่องน้ำ 4,190 ชุมชน ครอบคลุมภาคอีสานขยายผลสู่ภาคเหนือ

จับมือกองทัพ หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมยกเครื่องน้ำ 4,190 ชุมชน ครอบคลุมภาคอีสานขยายผลสู่ภาคเหนือ       จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

Read more

เชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสนใจและแนวคิดในการทำธุรกิจ สมัครร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)

เชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสนใจและแนวคิดในการทำธุรกิจ สมัครร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)

เชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสนใจและแนวคิดในการทำธุรกิจ สมัครร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)เพิ่มศักยภาพ พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนเปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 ก.ค. 63สนใจ คลิก ht...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 9 guests and no members online

770967
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
429
610
2229
11528
770967

Free business joomla templates